سی دی دریا
با مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

اعضا و شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص شد

اعضا و شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص شد

سی دی دریا: شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.


به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، برمبنای بروزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و برمبنای مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر به روزرسانی و تصویب کرد:
ماده ۱: تعاریف: ۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛ ۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور: ۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی کارهای حوزه مجازی یک زیست بوم؛ ۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛ ۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات. ۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به سبب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا قسمتی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرائی کشور را برعهده دارد؛ ۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بصورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود. ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور: ۱-۲- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛ ۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛ ۳-۲- نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون در رابطه با تأیید رییس مجلس شورای اسلامی)؛ ۴-۲- نماینده رئیس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛ ۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛ ۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛ ۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛ ۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛ ۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛ ۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛ ۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی. تبصره: رئیس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.
ماده ۳: وظایف و اختیارات: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و بخشنامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست: ۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در حوزه ها و ابعاد مختلف از قبیل: ۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛ ۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛ ۳-۱-۳- اصلاح ماموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛ تبصره: اصلاح ماموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که برمبنای قانون تشکیل شده اند بوسیله مجلس شورای اسلامی قابل انجام است. ۴-۱-۳- سیاست گذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر، ) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛ ۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در زمینه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه بمنظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ ۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛ ۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در زمینه تنظیمگری فضای مجازی. ۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرائی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل: ۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرائی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛ ۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در حوزه صدور مجوز؛ ۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛ ۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛ ۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا قبل از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛ ۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛ ۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛ تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، قبل از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود. ۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به پشتیبانی از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با بهره گیری از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛ ۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرائی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی ۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با بهره گیری از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ ۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همین طور تعیین استانداردها و فاکتور های کلان اهداف آن؛ ۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛ ۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و گرفتن نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛ ۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در حوزه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛ تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رییس کمیسیون ابلاغ می شود. تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در زمینه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است. تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در زمینه محتوا در این کمیسیون برمبنای پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد. تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در زمینه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند: ۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛ ۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛ تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا می باشد. ۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در امتداد شکلگیری رقابت سالم و ادامه ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛ ۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب بعد از طی مراحل قانونی؛ ۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرائی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛ ۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛ ۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛ تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرائی، فقط بوسیله تنظیمگران بخشی، ضوابط خودرا به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند. تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در زمینه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود. ماده ۵: به سبب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور درباب این کمیسیون، ملغی می شود.


منبع:

1401/06/15
23:17:58
0.0 / 5
488
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لینک دوستان سی دی دریا
سی دس دریا