سی دی دریا

سی دی دریا

سی دی ، دی وی دی ، فلش

معرفی تكنولوژیهای ذخیره سازی از سی دی ، دی وی دی و بلوری گرفته تا ذخیره سازی پیشرفته تر و كوانتومی در سی دی دریا: CD , DVD. Blue ray, Flash memory